fbpx

Kundecenter

sidst opdateret: 07. november 2020

Rejsebetingelser

Bestilling

Rejserne kan bestilles pr. telefon, e-mail, brev eller ved personlig henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS. Telefon 4824 1624 mandage til fredage fra 10.00 til 17.00 eller ski@fokusrejser.dk eller Skolegade 2B, 2500 Valby.

Efter endt bestilling, fremsender bureauet faktura med angivelse af det aftalte samt rejseplan og girokort.

Betaling (depositum og restbetaling)

Depositum udgør kr. 1.000,00 pr. person ved transport med bus eller egen bil. Med tog udgør depositum kr. 1.600,00 pr. person og med fly kr. 2.000,00 pr. person. Depositum er forfalden til betaling 5 dage fra bestillingsdato.

Restbeløb er forfalden til betaling 40 dage før afrejsedagen (ved togtransport 60 dage). Rettidig betaling fremgår af rejsebevis samt girokort. Bureauet forbeholder sig ret til at sælge rejsen til anden side, hvis kunden ikke overholder betalingsfristen. Eventuelt depositum vil da være tabt.

Hvis der på bestillingstidspunktet er mindre end 40 dage til afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling straks.

Særlige ønsker

Individuelle særaftaler er bureauet uvedkommende, hvis ikke de fremgår tydeligt på rejsebeviset.

Rejse- ulykkesforsikring

Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS anbefaler at man tegner sportsrejseforsikring.

Pas, visum, vaccinationer

Gyldigt pas skal medbringes på rejsen. Danske statsborgere behøver ikke visum eller vaccinationer ved rejse til Østrig og Italien. Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS kan ikke gøres ansvarlig, hvis den rejsende ikke har medbragt gyldig pas, evt. visum og vaccinationer.

Prisændringer

Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS tager forbehold for eventuelle prisændringer – såvel stigning som nedsættelse – i tilfælde af ændringer i transportomkostningerne, herunder brændstofpriser, ændring i valutakurser samt øvrige påvirkninger, som Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS ingen indflydelse har på. Kunden skal underrettes herom hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Hvis beløbet overstiger 10% af rejsens pris eller hvis ikke kunden meddeles herom senest 20 dage før afrejse, kan kunden annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet.

Hvis indenlandske skatter, afgifter og øvrige gebyrer som er indregnet i rejsens pris enten bortfalder eller nedsættes og såfremt dette beløb overstiger kr. 100,00 pr. rejsedeltager, vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS automatisk refundere beløbet.

Overdragelse af rejsearrangementet

Hvis der er mere end 28 dage til afrejse kan deltagere som har købt arrangement med bus, tog eller egen bil gratis overdrage deres rejse til 3. part. Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS skal omgående underrettes herom. Er der mindre end 28 dage til afrejse, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00 pr. rejsedeltager, som overdrager sin rejse.

Rejsende med fly er underlagt flyselskabets bestemmelser om navneændring, hvilket på forlangende oplyses ved bestilling.

Aftaler som er indgået mellem den oprindelige køber og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS er fortsat gældende. Eventuelle aftaler mellem den oprindelige køber og 3. part er Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS uvedkommende.

Almindelige afbestillingsregler

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen, tilbagebetales det indbetalte depositum minus ekspeditionsgebyr på 15% af det på rejsebevisets pålydende beløb, dog højest det indbetalte depositum.

Ved afbestilling mellem 60 og 36 dage før afrejsedagen,
er det indbetalte depositum tabt.

Ved afbestilling 35 dage eller mindre før afrejsedagen er
rejsens pris tabt. Dette skyldes afbestillingsregler som leverandører gør gældende over for Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS.

Specielt for pakkerejser:
Fraråder udenrigsministeriet indenfor 2 uger før afrejsedagen, alle ikke-nødvendige rejser til rejsedestinationen (orange) eller alle rejser til rejsedestinationen (rød), kan kunden, uanset ovenstående, afbestille rejsen, og det indbetalt beløb tilbagebetales med fradrag af et administrationsgebyr, 750,- kr./pp. Ved ændring inden for samme eller til næste sæson eller ved udstedelse af gavekort til Fokus Rejser, fradages et administrationsgebyr på kr. 250.-/pp. samt evt. prisforskel i den nye booking.

Ved egen transport betragtes afrejsedagen som dagen før opholdets begyndelse.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Kunden kan afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

I så fald har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt iht. aftalen, minus administrationsgebyr 750,- kr./pp. Ved ændring inden for samme eller til næste sæson eller ved udstedelse af gavekort til Fokus Rejser, fradages et administrationsgebyr på kr. 250.-/pp. samt evt. prisforskel i den nye booking.

Dog skal ovenstående begivenheder bekræftes af enten udenrigsministeriet, lokale eller officielle myndigheder, som skal fraråde rejser til det pågældende område. Pressen samt øvrige nyhedsmedier har ingen indflydelse herpå.

Den ansvarsfri afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller hvis den pågældende begivenhed er almindelig kendt.

Afbestilling grundet sygdom

Hvis kunden har tegnet sygdomsafbestillingsforsikring, kan kunden afbestille, hvis der hos den rejsende selv eller hvis ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde/svoger, rejseledsager indtræffer forhold som akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald, lægeordineret sengeleje eller lignende forhold som kan sidestilles hermed. Afbestillingsforsikringen dækker ligeledes i tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i kundens private virksomhed samt i tilfælde af brand eller indbrud umiddelbart inden afrejse. Rejsens beløb vil da blive refunderet minus sygdomsafbestillingsforsikringen samt ekspeditionsgebyr. Lægeerklæring skal omgående fremsendes. Bureauet/forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at henvise til en af os udvalgt læge.

I tilfælde af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse skal dokumentation i form af f.eks. erklæring fra kundens arbejdsgiverforening fremsendes. I tilfælde af indbrud eller brand, skal politirapport fremsendes.

Kundens ændringsønsker efter aftalens indgåelse

Ændrer kunden mere end 60 dage før afrejse, forbeholder bureauet sig ret til at opkræve kr. 150,00 pr. person i ekspeditionsgebyr.

Ændrer kunden mindre end 60 dage før afrejse, forbeholder bureauet sig ret til at betragte bestillingen som annullering og nybestilling. (se almindelige afbestillingsregler).

Ændringer/aflysning fra Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ side før afrejse

Hvis Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS aflyser rejsen, eller er opmærksom på at det ikke er muligt at levere en af de med kunden aftalte ydelser, som har væsentligt betydning for arrangementets helhed eller kun kan tilbyde en ringere ydelse end først aftalt. skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som kan betragtes som mindre væsentlige.

Ændringer
Hvis ændringer forringer arrangementet væsentligt, vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS tilbyde en passende kompensation, eller en anden rejse. Ønsker kunden ikke dette, kan kunden vælge mellem et tilgodebevis eller at få refunderet det indbetalte beløb, med fradrag af et administrationsgebyr.

En ændring af f.eks. indkvartering til en tilsvarende indkvartering på samme destination, betragtes ikke som en væsentlig ændring/forringelse.

Aflysning
Aflyser Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS rejsen, vil kunden blive tilbudt en anden tilsvarende rejse, hvis dette er muligt. Ønsker kunden ikke den tilbudte rejse, kan kunden vælge mellem et tilgodebevis eller at få refunderet det indbetalte beløb, med fradrag af et administrationsgebyr.

En ændring af f.eks. indkvartering på samme destination betragtes ikke som en aflysning men som en ændring.

Samtidig med informationen om ændringerne eller aflysningen vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS oplyse kunden om dennes beføjelser, herunder til hvem og inden for hvilken frist der kan foretages reklamation.

Ansvar og ansvarsfrihed for Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ ved ændringer m.v.

Lider kunden tab på grund af arrangørens ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse af aftalen skyldes for lille tilmelding (under 60%) eller force majeure lignende forhold.

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ ændringer, misligholdelse efter afrejsen

Hvis ikke Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS opfylder aftaler som fremgår af kundens faktura/deltagerbevis, skal kunden omgående rette henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ repræsentant, som vil forsøge problemet løst.

Hvis ikke der kan opnås enighed mellem kunden og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS, kan kunden efter hjemkomst men ikke senere end 4 uger fra hjemkomst rette skriftlig henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS med beskrivelse af det skete, erklæring fra Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ rejseleder om at der ikke kunne opnås enighed samt kundens forslag til kompensation.

Hvis der heller ikke i Danmark kan opnås enighed mellem kunden og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS, kan kunden rette henvendelse til Rejse-Ankenævnet.

Erstatning for tab og/eller person- eller tingsskade

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS hæfter ikke for glemte sager eller for tingsskade på kundens ejendom, som forvoldes af 3. part.

Kundens forpligtigelser

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS kan ikke gøres ansvarlig, hvis ikke kunden indfinder sig til tiden i forbindelse med ud- og hjemrejse samt arrangementer under rejsen eller hvis kunden ikke har korrekt visum og/eller pas eller hvis kunden bortvises af transportøren eller fra hotellet efter gentagen grov tilsidesættelse af ordensregler eller hvis kunden er til gene eller farer for øvrige rejsende.

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS er tilsluttet rejsegarantifonden med reg. nr. 894.En pakkerejse kan afbestilles efter de til enhver tid
gældende regler i Pakkerejseloven, læs mere
her.

Det kan f.eks. være, hvis der inden for et tidsrum af 14
dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af
dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme
sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

I så fald har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige
beløb, der er betalt iht. aftalen.

Dog skal ovenstående begivenheder bekræftes af enten
udenrigsministeriet, lokale eller officielle myndigheder, som skal fraråde
rejser til det pågældende område. Pressen samt øvrige nyhedsmedier har ingen
indflydelse herpå.

Den ansvarsfri afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden
ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller hvis den
pågældende begivenhed er almindelig kendt.

 

Special Offer

Philadelphia Roll - 8 Pcs

Cream cheese, avocado, cucumber, salmon, sushi rice, nori,
pickled ginger, wasabi