Kundecenter

sidst opdateret: 23. august 2020

Rejsebetingelser

Bestilling

Rejserne kan bestilles pr. telefon, e-mail, brev eller ved personlig henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS. Telefon 4824 1624 mandage til fredage fra 10.00 til 17.00 eller ski@fokusrejser.dk eller Skolegade 2B, 2500 Valby.

Efter endt bestilling, fremsender bureauet faktura med angivelse af det aftalte samt rejseplan og girokort.

Betaling (depositum og restbetaling)

Depositum udgør kr. 1.000,00 pr. person ved transport med bus eller egen bil. Med tog udgør depositum kr. 1.600,00 pr. person og med fly kr. 2.000,00 pr. person. Depositum er forfalden til betaling 5 dage fra bestillingsdato.

Restbeløb er forfalden til betaling 40 dage før afrejsedagen (ved togtransport 60 dage). Rettidig betaling fremgår af rejsebevis samt girokort. Bureauet forbeholder sig ret til at sælge rejsen til anden side, hvis kunden ikke overholder betalingsfristen. Eventuelt depositum vil da være tabt.

Hvis der på bestillingstidspunktet er mindre end 40 dage til afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling straks.

Særlige ønsker

Individuelle særaftaler er bureauet uvedkommende, hvis ikke de fremgår tydeligt på rejsebeviset.

Rejse- ulykkesforsikring

Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS anbefaler at man tegner sportsrejseforsikring.

Pas, visum, vaccinationer

Gyldigt pas skal medbringes på rejsen. Danske statsborgere behøver ikke visum eller vaccinationer ved rejse til Østrig og Italien. Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS kan ikke gøres ansvarlig, hvis den rejsende ikke har medbragt gyldig pas, evt. visum og vaccinationer.

Prisændringer

Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS tager forbehold for eventuelle prisændringer – såvel stigning som nedsættelse – i tilfælde af ændringer i transportomkostningerne, herunder brændstofpriser, ændring i valutakurser samt øvrige påvirkninger, som Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS ingen indflydelse har på. Kunden skal underrettes herom hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Hvis beløbet overstiger 10% af rejsens pris eller hvis ikke kunden meddeles herom senest 20 dage før afrejse, kan kunden annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet.

Hvis indenlandske skatter, afgifter og øvrige gebyrer som er indregnet i rejsens pris enten bortfalder eller nedsættes og såfremt dette beløb overstiger kr. 100,00 pr. rejsedeltager, vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS automatisk refundere beløbet.

Overdragelse af rejsearrangementet

Hvis der er mere end 28 dage til afrejse kan deltagere som har købt arrangement med bus, tog eller egen bil gratis overdrage deres rejse til 3. part. Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS skal omgående underrettes herom. Er der mindre end 28 dage til afrejse, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00 pr. rejsedeltager, som overdrager sin rejse.

Rejsende med fly er underlagt flyselskabets bestemmelser om navneændring, hvilket på forlangende oplyses ved bestilling.

Aftaler som er indgået mellem den oprindelige køber og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS er fortsat gældende. Eventuelle aftaler mellem den oprindelige køber og 3. part er Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS uvedkommende.

Almindelige afbestillingsregler

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen, tilbagebetales det indbetalte depositum minus ekspeditionsgebyr som udgør 10% af det på rejsebevisets pålydende.

Ved afbestilling mere end 25 dage men mindre end 60 dage før afrejse, er det indbetalte depositum tabt.

Ved afbestilling mindre end 25 dage før afrejse er rejsens pris tabt. Dette skyldes afbestillingsregler som leverandører gør gældende over for Fokus Rejser og Stjerne Sne ApS.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Kunden kan afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

I så fald har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt iht. aftalen.

Dog skal ovenstående begivenheder bekræftes af enten udenrigsministeriet, lokale eller officielle myndigheder, som skal fraråde rejser til det pågældende område. Pressen samt øvrige nyhedsmedier har ingen indflydelse herpå.

Den ansvarsfri afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller hvis den pågældende begivenhed er almindelig kendt.

Afbestilling grundet sygdom

Hvis kunden har tegnet sygdomsafbestillingsforsikring, kan kunden afbestille, hvis der hos den rejsende selv eller hvis ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde/svoger, rejseledsager indtræffer forhold som akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald, lægeordineret sengeleje eller lignende forhold som kan sidestilles hermed. Afbestillingsforsikringen dækker ligeledes i tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i kundens private virksomhed samt i tilfælde af brand eller indbrud umiddelbart inden afrejse. Rejsens beløb vil da blive refunderet minus sygdomsafbestillingsforsikringen samt ekspeditionsgebyr. Lægeerklæring skal omgående fremsendes. Bureauet/forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at henvise til en af os udvalgt læge.

I tilfælde af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse skal dokumentation i form af f.eks. erklæring fra kundens arbejdsgiverforening fremsendes. I tilfælde af indbrud eller brand, skal politirapport fremsendes.

Kundens ændringsønsker efter aftalens indgåelse

Ændrer kunden mere end 60 dage før afrejse, forbeholder bureauet sig ret til at opkræve kr. 150,00 pr. person i ekspeditionsgebyr.

Ændrer kunden mindre end 60 dage før afrejse, forbeholder bureauet sig ret til at betragte bestillingen som annullering og nybestilling. (se almindelige afbestillingsregler).

Ændringer/aflysning fra Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ side før afrejse

Såfremt Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS inden afrejse er opmærksom på at det ikke er muligt at levere én af de med kunden aftalte ydelser som har væsentligt betydning for arrangementets helhed eller hvis Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS kun kan tilbyde en ringere ydelse end først aftalt.

Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder som betragtes som bagateller.

Samtidig med informationen om ændringerne eller aflysningen vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS oplyse kunden om dennes beføjelser, herunder til hvem og inden for hvilken frist der kan foretages reklamation.

Hvis ændringer forringer arrangementet, vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS tilbyde passende kompensation. Hvis rejsen annulleres eller hvis ikke kunden kan accepterer Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS tilbud/ændring, vil kunden blive tilbudt anden rejse eller modtage det indbetalte beløb refunderet. Hvis kunden ønsker at deltage i en anden pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Er rejsen af lavere værdi, vil Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS tilbagebetale prisforskellen.

Ansvar og ansvarsfrihed for Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ ved ændringer m.v.

Lider kunden tab på grund af arrangørens ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse af aftalen skyldes for lille tilmelding (under 60%) eller force majeure lignende forhold.

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ ændringer, misligholdelse efter afrejsen

Hvis ikke Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS opfylder aftaler som fremgår af kundens faktura/deltagerbevis, skal kunden omgående rette henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ repræsentant, som vil forsøge problemet løst.

Hvis ikke der kan opnås enighed mellem kunden og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS, kan kunden efter hjemkomst men ikke senere end 4 uger fra hjemkomst rette skriftlig henvendelse til Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS med beskrivelse af det skete, erklæring fra Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS´ rejseleder om at der ikke kunne opnås enighed samt kundens forslag til kompensation.

Hvis der heller ikke i Danmark kan opnås enighed mellem kunden og Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS, kan kunden rette henvendelse til Rejse-Ankenævnet.

Erstatning for tab og/eller person- eller tingsskade

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS hæfter ikke for glemte sager eller for tingsskade på kundens ejendom, som forvoldes af 3. part.

Kundens forpligtigelser

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS kan ikke gøres ansvarlig, hvis ikke kunden indfinder sig til tiden i forbindelse med ud- og hjemrejse samt arrangementer under rejsen eller hvis kunden ikke har korrekt visum og/eller pas eller hvis kunden bortvises af transportøren eller fra hotellet efter gentagen grov tilsidesættelse af ordensregler eller hvis kunden er til gene eller farer for øvrige rejsende.

 

Fokus Rejser & Stjerne Sne ApS er tilsluttet rejsegarantifonden med reg. nr. 894.

Din bestilling
Der er ingen produkter i kurven!
0

Special Offer

Philadelphia Roll - 8 Pcs

Cream cheese, avocado, cucumber, salmon, sushi rice, nori,
pickled ginger, wasabi